SANAVER
- Sanační omítková směs s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi

Popis výrobku

Oblast použití:

Speciální sanační omítka s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi určená pro povrchovou úpravu stěn ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná pro použití jako podkladová omítka i jako finální povrchová úprava především při rekonstrukci a restaurování památkových a historických objektů. Nabízí také možnost použití při modelování členitých a složitých prvků fasád.

Vlastnosti :

Sanační omítková směs Sanaver je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních vlastností, ale také tepelně izolačních vlastností. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá Sanaver včasně odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce a vytváří zdravé a bezpečné prostředí v obytných prostorách.

Technická data:
VeličinaHodnotaJednotka
Součinitel tep.vodivosti po 28 dnech0,09 W/mK
Pevnost v tahuCS II
Pevnost v tlaku> CS II
Přídržnost k betonu 0,5 Mpa
Pórovitost> 55
Koeficient propustnosti vodních par < 10
Třída reakce na oheň A1
Kapilární nasákavost W1

Při stanovení těchto údajů jsme vycházeli z průměrných naměřených hodnot. Na základě používání přírodních surovin v naší výrobě může dojít k nepatrným odchylkám daných hodnot, které ale neovlivní vlastnosti výrobků.

Objemová hmotnost :

V suchém stavu Cca. 400 kg/m3

Obsahuje :

Suchá maltová směs, které je tvořena z 98% z anorganických částí : speciální silikátová plniva – křemičité sklo, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery

Zpracování

Podklad :

Omítkový podklad musí být rovný, čistý, suchý, únosný a zbavený nesoudržných částí a zbytků starých omítek a nátěrů. U silně savých podkladů doporučujeme podklad napenetrovat popř. zvlhčit penetrací.

Zpracování, nanášení :

Do nádoby nalijte 1 litr čisté vody, nasypte obsah pytle (7kg) a zalijte dalšími 2 litry vody. Směs důkladně míchejte po dobu 5 -7 minut ruční elektrickou míchačkou při nízké rychlosti otáček 400-500 za minutu.Takto rozmíchanou směs nechejte odstát po dobu 5 minut a poté znovu promíchejte cca 1 minutu. V závislosti na teplotě a vlhkosti se může množství použité vody pohybovat v toleranci cca 10%. ( 2,9 -3,2 l vody na jedno balení). NUTNO ZPRACOVAT CELÝ OBSAH PYTLE NAJEDNOU!!! Připravená směs musí být nanesena do 1 hodiny od okamžiku dokončení přípravy. Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je závislá na okolní teplotě a vlhkosti. Sanaver lze nanášet ručně i za pomocí omítacího stroje. Teplota při nanášení směsi nesmí klesnout pod +5 C ( vzduch /podklad ) a při očekávaných nočních mrazech!

Nanášení :

Směs se nanáší mezi ocelové omítníky ručně pomocí zednického hladítka nebo strojně (omítací stroj GP5). Přebytečnou směs odstraníme pomocí latě. Po zavadnutí lze povrch vyhladit nebo texturovat. Při jednorázové aplikaci vrstvy omítky a po 40 hodinách se může povrch opatřit finální povrchovou úpravou – barvou.

Spotřeba :

Pro 1 cm tloušťky na 1 m2 cca. 3 – 3,5 kg/m2* 7kg/pytel
* při tloušťce nanášené vrstvy 1 cm

Doba schnutí :

Při + 20 °C a max. rel. vlhkosti vzduchu 65 % je omítka povrchově vyschlá po 24 hodinách. Přetíratelná je po 40 hodinách Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se doba schnutí úměrně zvyšuje.

Teplota zpracování :

Při zpracování a během schnutí nesmí teplota materiálu, podkladu a vzduchu klesnout pod 5 °C.

Čištění nářadí :

Ihned po použití vodou.

Upozornění

Balení :

7,0 kg - pytel

Skladování :

V chladu, suchu bez mrazu.

Bezpečnostní pokyny:

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zákona č.157/1998 Sb. Ve znění zákona č. 352/1999 Sb. Výrobek může vyvolat podráždění kůže, očí, sliznic. Při práci je nutné používat osobní ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle). Při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, pokožku umýt tekoucí vodou. V případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Kontrola jakosti :

Provádíme průběžnou kontrolu všech našich výrobků. Výše uvedený výklad je založen na našich nejlepších aktuálních vědomostech a slouží jako doporučení. Závaznost jednotlivých doporučení pro všeobecnou platnost je vyloučena, neboť nemáme vliv na použití a způsob zpracování. Příslušné použití na podkladech různých vlastností vyžaduje uzpůsobení v souladu odbornými a řemeslnými hledisky. Naše poradenské oddělení je připraveno zodpovědět všechny ostatní technické dotazy.

Likvidace odpadu :

Pouze zcela prázdné obaly dát k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako komunální odpad. Nádobu s kapalnými zbytky odevzdejte ve sběrném středisku starých barev. Klíč třídy odpadů – kód : 080112


Bezpečností list Sanaver.pdf
Technický list Sanaver.pdf

Vypracovalwww.sanenergo.cz/a>.