Porogrit - kamenivo


Pórogrit - lehké umělé kamenivo produkováno společností Pórobeton Ostrava a.s. standartně produkované ve frakcích 0-1mm, 1-2mm, 2-6mm, které se pak může využít jako vstupní materiál do mezerovitých betonů a lehčených betonů. Dále se dá využít jako zásypů do konstrukce dřevostaveb.

Zdravotní nezávadnost

- pórobeton je zdravotně nezávadný stavební materiál.

Mýtus o zvýšené radioaktivitě plynosilikátových tvárnic vyráběných z popílku je neopodstatněný. Díky důkladné vstupní i výstupní kontrole surovin a výrobků a přísným normám EU se pórobeton po mnohaletém používání u nás i v zahraničí stal prověřeným, tradičním a ekologicky čistým materiálem uznávaným jako materiál šetřící životní prostředí. Jeho naprostou nezávadnost z hlediska radioaktivity a obsahu škodlivin zajišťují pravidelná měření, která jsou dokladována všemi atesty od akreditovaných laboratoří jak dodavateli surovin, tak i námi prováděnými namátkovými kontrolami.

Požární odolnost

- pórobeton je nehořlavý materiál se stupněm požární odolnosti "A".

Výrobky z pórobetonu jsou vhodné pro výstavbu protipožárních stěn a krbových obezdívek. Ve smyslu platných norem EU je u pórobetonového materiálu reakce na oheň deklarována třídou "A", čímž je materiál zařazen do kategorie nehořlavých látek. Dle protokolu o klasifikaci požární odolnosti jsou výrobky zařazeny do kategorie s požární odolnosti min. 180 minut. Tím je garantována nejvyšší protipožární odolnost a ostatní nákladná opatření jsou přebytečná.

Dopad na životní prostředí

- výrobky z pórobetonu mají velmi příznivý vliv na životní prostředí a jeho okolí.

Příkladem jsou plynosilikátové tvárnice, které velmi příznivě přispívají k ochraně životního prostředí. Jedná se o moderní materiál, který spojuje vysokou užitkovou hodnotu s enviromentálními aspekty, kterými jsou požadavky na recyklaci a zhodnocení druhotných silikátových surovin a na minimální spotřebu přírodních surovin. Nemalou měrou rovněž přispívají na snížení spotřeby tepelné energie díky velmi dobrým tepelně – izolačním vlastnostem.

Vypracovalwww.sanenergo.cz